Vacatures 4

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VB-Airsuspension B.V. en haar dochtermaatschappijen, in deze voorwaarden ieder individueel aangeduid als “VB-Airsuspension B.V.” gevestigd te Varsseveld (versie 2020), bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09151791.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Bijlage algemene leverings- en betalingsvoorwaarden: vastgestelde wegdekcondities door VB-Airsuspension


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VB-Airsuspension  B.V. alsmede van haar dochtervennootschappen en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader gezamenlijk aan te duiden met ‘VBA’.

1.2. De wederpartij van VBA wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘opdrachtgever’.

1.3. Indien de opdrachtgever éénmaal een overeenkomst met VBA heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met VBA te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst deze voorwaarden daarop niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, noch daarnaar is verwezen.

1.4. Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

1.5. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en VBA gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.6. Van alle door VBA gehanteerde voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover dat door VBA schriftelijk is bevestigd.

1.7. Door met VBA een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met VBA uitsluitend de door VBA gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

1.8. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden mede begrepen per fax, e-mail of een ander elektronisch medium.

1.9. VBA heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door VBA haar bezwaren niet schriftelijk bij VBA heeft gemeld.


Artikel 2: Aanbiedingen en bevestigingen
2.1. Alle door VBA gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. VBA kan haar aanbiedingen en offertes te allen tijde herroepen, ook nadat het aanbod door de opdrachtgever is aanvaard.

2.2. Alle opgaven en/of vermeldingen door VBA met betrekking tot haar producten en/of diensten (zoals afbeeldingen, tekeningen, instructieboekjes, website e.d.) worden naar beste weten gedaan, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door VBA uitdrukkelijk voorbehouden.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek te Varsseveld, conform de leveringsconditie “ex works” (EXW, Incoterms® 2020). De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer, verzekering, verpakking en montage.

2.4. Als de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, heeft VBA het recht alle kosten die zij redelijkerwijs heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

2.5. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien VBA de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd. Aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door VBA schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, op de ter beschikking gestelde zaken, waaronder door VBA gedane aanbiedingen, adviezen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, monsters, voorbeelden, programmatuur, materialen enz., uitsluitend bij VBA.

3.2. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst tussen VBA en de opdrachtgever intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij VBA. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij de opdrachtgever komen te rusten, draagt de opdrachtgever deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan VBA en zal de opdrachtgever indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee VBA al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij VBA komen te rusten. De opdrachtgever doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de opdrachtgever blijven berusten, dan wel verbindt de opdrachtgever zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

3.3. De rechten op de in artikel 3.1 genoemde gegevens blijven eigendom van VBA ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VBA niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.

3.4. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 3.1, op eerste verzoek binnen de door VBA gestelde termijn retourneren.

3.5. Op het moment dat de opdrachtgever ermee bekend is dat derden inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van VBA, dient de opdrachtgever VBA onverwijld daarvan in kennis te stellen.

3.6. Indien VBA aan de opdrachtgever een gebruiksrecht geeft, dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik. Bij gebreke van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur is het gebruiksrecht van VBA’s intellectuele eigendomsrechten in ieder geval beperkt tot de duur van de overeenkomst tussen VBA en de opdrachtgever, dan wel voor de duur waarin de opdrachtgever producten van VBA afneemt. Een licentie van VBA is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat VBA enige vorm van schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is.

3.7. Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van een langdurige handelsrelatie tussen VBA en de opdrachtgever bewerkstelligt de opdrachtgever op eerste verzoek van VBA dat er in het economische verkeer tussen de opdrachtgever en VBA geen economische verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht de opdrachtgever alle noodzakelijke handelingen, waaronder, doch niet uitsluitend:

a) De staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van VBA in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van de opdrachtgever;

b) De staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van VBA bevat aan VBA;

c) Het vermijden van verwarringsgevaarzettende reclameboodschappen, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van VBA;

d) Het leveren van goederen waarop een onderscheidingsmiddel van VBA staat weergegeven, tegen dezelfde prijs waarvoor de opdrachtgever deze goederen van VBA heeft gekocht.

3.8. Bij overtreding van de artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 en 3.7 zal de opdrachtgever zonder dat er enige ingebrekestelling is vereist per overtreding een boete van € 50.000,00 aan VBA verschuldigd zijn, onverminderd het recht van VBA tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. VBA en de opdrachtgever wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.


Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van VBA krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Als opdrachtgever aan VBA gegevens, tekeningen, ontwerpen, enz. verstrekt en/of materialen enz. voorschrijft, mag VBA uitgaan van de juistheid hiervan en zal VBA haar aanbieding en werkzaamheden hierop baseren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens opdrachtgever aan VBA verstrekte inlichtingen en gegevens die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart VBA voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die VBA wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als VBA hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

4.5. Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de bestelde of nog te bestellen goederen, inclusief verpakkingsmateriaal, etikettering, handleiding, gebruiksaanwijzingen, voldoen aan alle in het land van opdrachtgever daaraan gestelde eisen. Indien en voor zover opdrachtgever over vergunningen dient te beschikken, alvorens hij de bestelde of te bestellen goederen in ontvangst kan nemen, dan dient de opdrachtgever hiervoor zelf zorg te dragen.


Artikel 5: Monsters, modellen en voorbeelden
5.1. Indien door VBA een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, gebeurt dat steeds bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat er zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.


Artikel 6: Levering, levertijd en wijze van aflevering
6.1. De overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door VBA bij benadering vastgesteld en geldt nimmer als een fatale termijn, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen.

6.2. De door VBA opgegeven levertijd gaat in op het moment dat alle gegevens die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, volledig door VBA zijn ontvangen.

6.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft overschrijding van de opgegeven levertijd opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen levertijd brengt VBA niet in verzuim. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever VBA schriftelijk in gebreke te stellen.

6.4. VBA is niet gebonden aan al dan niet uiterste levertijden die niet meer gehaald kunnen worden vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Evenmin is VBA gebonden aan een al dan niet uiterste levertijd als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen. VBA is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever of een derde in geen enkel geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

6.6. De levering vindt plaats EXW (af fabriek) Incoterms® 2020, Frankenweg 3 te (7051 HV) Varsseveld, Nederland.

6.7. Indien partijen, in afwijking van hetgeen in de algemene voorwaarden is opgenomen, overeenkomen dat goederen franco worden verkocht, reizen de goederen steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever met een door VBA te kiezen vervoermiddel. Stagnatie in de gekozen wijze van vervoer verplicht VBA niet een ander vervoermiddel te gebruiken.

6.8. Het aannemen van zaken door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat was.


Artikel 7: Risico-overgang
7.1. Het risico van de gekochte zaken gaat op het moment van levering over op opdrachtgever.

7.2. Ongeacht het bepaalde in artikel 6.6 kunnen opdrachtgever en VBA schriftelijk overeenkomen dat VBA voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.


Artikel 8: Prijs en prijswijziging
8.1. Alle prijzen zijn in euro’s (tenzij anders aangegeven) exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering EXW (af fabriek).

8.2. Indien de materiaalprijzen, grondstoffen, lonen, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten, valutakoersen en andere factoren, die de prijs mede bepalen, na het sluiten van de overeenkomst een verhoging ondergaan en de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid, is VBA gerechtigd de koopprijs dienovereenkomstig te verhogen.

8.3. VBA is nimmer verplicht orders te accepteren tegen in voorgaande overeenkomsten met opdrachtgever overeengekomen prijzen.

8.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvat de prijs van de goederen niet de kosten gepaard gaande met de montage van de goederen.

8.5. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in artikel 8.2 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.


Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1. VBA heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.

9.2. Onder omstandigheden die niet door VBA te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van VBA niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9.3. VBA is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden middels een schriftelijke verklaring. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.


Artikel 10: Garantie
10.1. VBA garandeert opdrachtgever dat de geleverde zaken bij normaal gebruik in overeenstemming met de bij de geleverde zaak behorende montagehandleiding en gebruiks-en onderhoudsvoorschriften op het tijdstip van levering en gedurende de garantieperiode als omschreven in art. 10.2. vrij zijn van gebreken wat betreft materialen en vervaardiging. De feitelijke levensduur van producten van VBA kan door VBA nimmer worden gegarandeerd.

10.2. De garantieperiode bedraagt:

a. indien het product is bestemd voor een land dat voorkomt op de door VBA gehanteerde lijst van zogenaamde “slecht wegdek landen”: een jaar. Indien met de geleverde zaak bestemd voor een slecht wegdek land na installatie 75.000 kilometers of meer is gereden, is sprake van normale slijtage en vervalt de garantie. Een overzicht van “slecht wegdek landen” staat opgenomen op de website van VBA: www.vbairsuspension.com;

b. in alle overige gevallen: twee jaar. Indien met de geleverde zaak na installatie 150.000 kilometers of meer is gereden, is sprake van normale slijtage en vervalt de garantie.

10.3. De garantieperiode vangt aan op de factuurdatum. Indien de geleverde zaak in het voertuigregister van VBA dient te worden geregistreerd, vangt de garantieperiode aan op het moment van registratie. In geval van verplichte registratie dient registratie uiterlijk een half jaar na het aangaan van de overeenkomst plaats te vinden, bij gebreke waarvan de garantie vervalt. De garantieperiode wordt niet verlengd door levering van vervangingsdelen of door herstelwerkzaamheden die plaatsvinden binnen de garantieperiode.

10.4. Indien opdrachtgever een zaak in aanmerking wil brengen voor een garantiebeoordeling, dient te zijn voldaan aan ieder van de volgende voorwaarden, op straffe van verval van garantie:

a) bij melding is een volledig ingevuld garantieclaimformulier (“W3”), een foto van de kilometerstand van het voertuig, een (kopie) van het aankoopbewijs en van het voertuigkentekenbewijs overgelegd;

b) garantie registratie heeft tijdig plaatsgevonden voor die producten die registratie behoeven.

c) het product is aantoonbaar bij een geautoriseerde VBA-partner gekocht en ingebouwd.

10.5. Nadere voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen ter zake garantie zijn opgenomen in Bijlage A Garantievoorwaarden.

10.6. In ieder geval vervalt de garantie indien er zonder voorkennis en uitdrukkelijke toestemming van VBA modificaties zijn verricht aan de door VBA geleverde zaak ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

10.7. Geen garantie wordt gegeven op zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken of materialen die niet door VBA zijn voorgeschreven of aangeleverd.

10.8. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van de binnen de garantietermijn geconstateerde tekortkomingen aan de geleverde zaak. Nevenkosten zoals; vervangend vervoer, reis- of verblijfskosten etc. worden niet vergoed. Indien naar oordeel van VBA de goederen niet meer gerepareerd kunnen worden en/of de kosten van de reparatie niet in verhouding staan tot de waarde van de zaken, is VBA gerechtigd de zaken te vervangen. Indien de defecte zaken niet door VBA kunnen worden hersteld of vervangen, worden de zaken teruggenomen onder restitutie van het aankoopbedrag, zonder dat VBA gehouden is tot enige schadevergoeding.

10.9 Indien naar het oordeel van VBA een aanspraak uit hoofde van garantie terecht is, neemt VBA de kosten die gepaard gaan met een garantiebeoordeling voor haar rekening op basis van een daartoe door VBA vastgestelde tabel, zoals opgenomen op de website van VBA: www.vbairsuspension.com. Indien een aanspraak uit hoofde van garantie naar het oordeel van VBA niet terecht is, is de opdrachtgever verplicht de kosten van de garantiebeoordeling aan VBA te vergoeden.

10.10 De garantie zoals beschreven in het voorgaande geldt rechtstreeks tussen VBA en opdrachtgever. Indien opdrachtgever de zaak in bedrijfsmatige zin doorverkoopt, toepast of installeert, gaan de onderhavige garanties over op de opvolgend eindgebruiker, maar dit laat onverlet dat de garanties uitsluitend kunnen worden ingeroepen door opdrachtgever namens de eindgebruiker.

10.11. De garantie zoals beschreven in het voorgaande betreft het standaardgarantiebeleid van VBA. Indien bij de geleverde zaak specifieke garantievoorwaarden zijn meegeleverd, vervangen de specifieke garantievoorwaarden het standaardgarantiebeleid.


Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. Onverminderd de verplichtingen van VBA uit hoofde van de in artikel 10 genoemde garantie, is VBA niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die opdrachtgever of een derde lijdt in verband met, of voortvloeiende uit een met VBA aangegane overeenkomst, fout, tekortkoming of verzuim van VBA, een door VBA geleverd, hersteld of bewerkt goed of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

a) VBA terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

b) opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van VBA.

11.2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in artikel 11.1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de door VBA te betalen schadevergoeding –inclusief boetes – nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief btw aan VBA heeft betaald, c.q. verschuldigd is.

In alle gevallen geldt echter dat VBA nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade waaronder begrepen gederfde winst, waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen.

11.3. In alle gevallen waarin VBA een beroep toekomt op het in dit artikel bepaalde, kunnen eventuele aangesproken werknemers(s) daarop eveneens een beroep doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

11.4. Opdrachtgever zal VBA op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op VBA terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

11.5. Opdrachtgever is verplicht, tenzij dit gegeven de omstandigheden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg VBA de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn op kosten van VBA de tekortkoming waarvoor VBA aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

11.6. Het recht van opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.


Artikel 12: Klachten
12.1. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt, de zaken met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken en aan de hand van de VBA meegestuurde paklijst te controleren of alle onderdelen geleverd zijn. Geconstateerde gebreken, tekortkomingen en/of onvolledigheden dient de opdrachtgever op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid ter zake, terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk aan VBA te melden.

12.2. Indien er op een later moment gebreken en/of kwaliteitsverschillen aan het licht komen omdat deze tijdens de eerste controle nog niet aanwezig waren en vastgesteld konden worden, dienen deze gebreken en/of kwaliteitsverschillen onverwijld na constatering van de gebreken, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, schriftelijk aan VBA te worden medegedeeld. Iedere aanspraak wegens non-conformiteit vervalt in ieder geval na verloop van één jaar na de factuurdatum van de levering.

12.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om goederen waarover is geklaagd, na reclamatie(s) te gebruiken, te vermengen of te bewerken. De betreffende goederen dienen op een daarvoor geschikte plaats te worden bewaard en opgeslagen. Aan VBA zal op ieder moment toegang tot voormelde plaats dienen te worden gegeven.

12.4. Indien de opdrachtgever niet tijdig conform dit artikel heeft geklaagd en/of niet heeft gehandeld conform de overige voorschriften zoals deze volgen uit dit artikel, kan de opdrachtgever zich er niet meer op beroepen dat hetgeen is (af)geleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst.

12.5. Goederen waarover geklaagd is, dienen op eerste verzoek van VBA aan haar te worden geretourneerd. Deze retourzending geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.6 Klachten betreffende geleverde goederen c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloeden niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van VBA op te schorten.


Artikel 13: Verplichtingen opdrachtgever
13.1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een geactualiseerd bestand van de uiteindelijke afnemers van de door VBA aan opdrachtgever geleverde zaken. Dat bestand bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats van die afnemers, een omschrijving van de aan die afnemers geleverde zaken, met inbegrip van het chassisnummer van iedere zaak en de datum waarop de zaak aan de uiteindelijke afnemer is geleverd, alsmede vermelding van het doel waarmee de zaak door de afnemer is aangeschaft.

13.2. De opdrachtgever stelt op eerste verzoek het in artikel 13.1. bedoelde bestand aan VBA ter beschikking.

13.3. Ingeval van een terugroepactie verleent opdrachtgever alle medewerking om de aanwijzingen van VBA op te volgen. Voor rekening van opdrachtgever komen enkel de kosten die in dat kader zijn gemoeid met de inzet van personeel van de opdrachtgever en zijn bedrijfsmiddelen.

13.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt en VBA daardoor schade lijdt, heeft VBA aanspraak op vergoeding van die schade op de opdrachtgever.


Artikel 14: Niet afgenomen zaken
14.1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, verkeert opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. De opdrachtgever blijft de koopprijs inclusief rente, (opslag)kosten en schade verschuldigd aan VBA.

14.2. In de in artikel 14.1 genoemde gevallen is VBA gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de goederen aan derden te verkopen. De verkoopopbrengst wordt in mindering gebracht op de vordering voortvloeiende uit artikel 14.1.


Artikel 15: Facturering en betaling
15.1. VBA is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

15.2. De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever heeft niet het recht zich op opschorting te beroepen.

15.3. Klachten over het factuurbedrag dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan VBA kenbaar te maken, na ommekomst van welke termijn de opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met het factuurbedrag.

15.4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar zonder dat er enige sommatie of ingebrekestelling is vereist als:

a. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

b. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

c. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

d. opdrachtgever een of meer verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomt dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

15.5. De opdrachtgever is, zonder dat er enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. De betalingstermijn is derhalve een fatale termijn.

15.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

15.7. Opdrachtgever is de buitengerechtelijke incassokosten direct na het vervallen van de afgesproken betaaltermijn verschuldigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning. Deze kosten belopen ten minste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,00. VBA is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.


Artikel 16: Zekerheidstelling
16.1. VBA is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of voldoende zekerheid tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, of het aanvullen van gestelde zekerheid te verlangen en eerst te leveren of met leveringen voort te gaan nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door VBA door deze vertraging te lijden schade.

16.2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van VBA tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is VBA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
17.1. Na levering blijft VBA eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.2. Zolang er op door VBA geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze zaken buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Indien en voor zover opdrachtgever de goederen op krediet verkoopt aan derden, dan dient opdrachtgever in de overeenkomst met die derde een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

17.3. Nadat VBA haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde goederen eigenmachtig terughalen. Opdrachtgever staat VBA toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Na terugneming zal opdrachtgever een creditnota ontvangen ter hoogte van de op dat moment geldende marktwaarde van de teruggenomen goederen, waarbij als maximum de originele koopprijs geldt. Bij de creditering van de goederen zullen de kosten verband houdende met het terugnemen van de goederen en de daardoor geleden schade door VBA worden verrekend.

17.4. De opdrachtgever heeft een zorgplicht met betrekking tot de goederen vallende onder het eigendomsvoorbehoud. Opdrachtgever dient in het kader van deze zorgplicht de goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle gebruikelijke gevaren, waaronder, doch niet uitsluitend, brandgevaar.

17.5. Als VBA geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan VBA te verpanden.


Artikel 18: Privacy
18.1. Wanneer VBA dan wel de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

18.2. Indien VBA dan wel de opdrachtgever als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen VBA en de opdrachtgever schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

18.3. VBA en de opdrachtgever informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst. VBA en de opdrachtgever verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

18.4. De opdrachtgever vrijwaart VBA voor de aan VBA opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die VBA bij de uitvoering van de overeenkomst uitvoert.


Artikel 19: Verval vorderingsrechten
19.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens VBA uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht -waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval één jaar na de dag waarop het betreffende geleverde goed of de verrichte werkzaamheid waarmee de vordering verband houdt aan opdrachtgever is gefactureerd tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig wordt/-en gemaakt.


Artikel 20: Beëindiging
20.1. Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van VBA en VBA hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. VBA heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.


Artikel 21: Ontbinding
21.1. VBA is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overeenkomst met haar leverancier om welke reden dan ook wordt ontbonden of om andere reden niet door haar of haar toeleverancier wordt uitgevoerd, met als gevolg dat VBA niet over het juiste materiaal, verpakking enz. beschikt om de opdracht te kunnen uitvoeren. In dat geval is VBA slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening gebrachte koopprijs onder teruggave door de opdrachtgever, voor zover van toepassing, van het aan haar uit hoofde van die overeenkomst reeds geleverde.


Artikel 22: Eindgebruikersverklaring
22.1. De opdrachtgever verklaart en garandeert dat de opdrachtgever zich zal houden aan (i) alle Nederlandse, EU- en VN-exportcontroleregelingen, inclusief embargo’s en andere sancties en (ii) alle andere buitenlandse exportcontroleregelingen, inclusief embargo’s en andere sancties, voor zover Nederland, de EU of de VN gelijksoortige regelingen hebben uitgevaardigd die op dezelfde landen zijn gericht. De opdrachtgever zal van VBA gekochte zaken niet leveren aan natuurlijke personen en rechtspersonen, dan wel zelf gebruiken in, dergelijke landen, uit welke hoofde dan ook, tenzij VBA daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming aan de opdrachtgever heeft gegeven.

22.2. Bij overtreding van de artikelen 22.1 en 22.3 zal de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 100.000,00 aan VBA verschuldigd zijn, onverminderd het recht van VBA tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. VBA en de opdrachtgever wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek. VBA heeft voorts het recht in voorkomend geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele door de opdrachtgever geleden en nog te lijden schade, onverminderd het recht van VBA tot het vorderen van voornoemde boete en de door VBA volledige geleden en nog te lijden schade.

22.3. De opdrachtgever verplicht zich ertoe jegens VBA om alle verplichtingen uit dit Artikel 22 tevens op te leggen aan zijn klanten aan wie hij van VBA gekochte zaken levert, uit welke hoofde dan ook.


Artikel 23: Geheimhouding
23.1. De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. Opdrachtgever zal deze geheimhoudingsplicht ook van zijn personeel en/of derden bedingen. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.


Artikel 24: Conversie en bepalingen die van kracht blijven
24.1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.


Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25.1. Op alle overeenkomsten tussen VBA en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

25.2. Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, met dien verstande dat VBA ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij een andere bevoegde rechter.


Bijlage A Garantievoorwaarden.

De garantie is niet van toepassing op het volgende:

Algemene uitzonderingen:

 1. Gebreken verschenen na de beperkte dekking zoals vermeld in Bijlage 1. "Componentenlijst"
 2. Gebreken die door VB-Airsuspension worden beoordeeld als zijnde veroorzaakt door het niet, of niet regelmatig en afdoende uitvoeren van routinematige onderhoudsbeurten.
 3. Gebreken die zijn toe te schrijven aan:
 • onzorgvuldig gebruik.
 • onjuiste installatie.
 • ongeluk.
 • schade.
 • oneigenlijk gebruik van het voertuig en/of de vering ervan, inclusief overbelasting.
 • schommelingen in elektrische stroom en spanning die buiten het tolerantiebereik vallen dat is aangegeven door VB-Airsuspension en/of de voertuigfabrikant.
 1. Defecten die voortkomen uit het gebruik van niet-originele onderdelen van VB-Airsuspension of accessoires die niet zijn goedgekeurd door VB-Airsuspension B.V.
 2. Elke wijziging of installatie die wordt uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van VB-Airsuspension B.V.
 3. Aantasting, vlekken of corrosie die door normale blootstelling en gebruik kunnen voorkomen op:
 • geplateerde onderdelen.
 • aklagen.
 • rubberen of kunststof componenten.
 1. Vermeende defecten die niet het rechtstreekse resultaat zijn van productie- of materiaalfouten, of die niet worden erkend als zijnde van invloed op de kwaliteit of het functioneren van het voertuig en/of de wielophanging ervan.

Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot:

 • overmatig lawaai, geratel of trillingen met een lage amplitude of frequentie die worden beschouwd als representatief voor de kenmerken van het voertuig en/of de wielophanging ervan.
 • het licht doorspijpelen/vernevelen van olie of vloeistoffen uit afdichtingen of pakkingen dat niet tot noemenswaardige verlaging van het vloeistofniveau leidt.
 • corrosie of andere uitwendige schade die voorkomt uit steenslag, grind of enige andere vorm van impact.
 1. Schade die "secundair/indirect" is en een rechtstreeks gevolg is van primaire schade of defect waaraan niets is gedaan om deze/het te verhelpen of te repareren.
 2. Defecten die voortkomen uit 'normale slijtage'. 'Normale slijtage' wordt gedefinieerd als aantasting die voortkomt uit gebruik en wanneer er geen sprake is van zichtbare materiaal- of productiefouten.

Onderdelen met beperkte garantie, zoals beschreven in de tabel "Bijlage 1: Componentenlijst", geven verbruiksartikelen/onderhouds- en slijtageartikelen aan die normaal gesproken worden vervangen of gerepareerd tijdens routinematige onderhoudsbeurten of waarbij de normale levensduur van dergelijke componenten naar het oordeel van VB-Airsuspension is verlopen.

 1. Verhoogde reparatiekosten omdat garantiedefect niet is verholpen bij de eerste tekenen van het probleem.

Een garantieclaim moet meteen schriftelijk worden ingediend, maar niet later dan 30 dagen na ontdekking van het defect.

Bijlage 1: Componentenlijst

Component Garantiedekking
Luchtbalgen 24 maanden / 100.000 km
Steunlagers en afdichtingen 24 maanden / 100.000 km
Compressoren 24 maanden / 300 uur
Luchtventielen (blok) 24 maanden / 100.000 km
Filters Tot het 1e geplande onderhoudsbeurt
(stabilisator)bussen 12 maanden / 50.000 km
Schokdempers 24 maanden / 100.000 km
Kogelkoppen 12 maanden / 50.000 km

Beperkte garantiedekking voor "slechtwegdeklanden" geldt voor:

Component Garantiedekking
Luchtbalgen 12 maanden / 50.000 km
Steunlagers en afdichtingen 12 maanden / 50.000 km
Compressoren 12 maanden / 150 uur
Luchtventielen (blok) 12 maanden / 50.000 km
Filters Tot 1e geplande onderhoudsbeurt
Rubberen bussen 12 maanden / 50.000 km
Schokdempers 12 maanden / 50.000 km
Kogelkoppen 12 maanden / 50.000 km