Vacancies 0
Fotoğraf: broşürlerin bulunduğu showroom

Limited şirket VB-Airsuspension B.V. ve iştiraklerinin genel teslim ve ödeme koşulları, her biri bu koşullarda ayrı ayrı "VB-Airsuspension B.V." olarak anılacaktır, Varsseveld'de kurulmuştur (2020 sürüm), Arnhem Ticaret Odasında 09151791 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Genel teslim ve ödeme koşulları

Teslimat ve ödeme hüküm ve koşullarının eki: VB-Airsuspension tarafından belirlenen yol yüzeyi koşulları


Madde 1: Uygulanabilirlik
1.1. Bu genel şartlar ve koşullar, limited şirket VB-Airsuspension B.V. ve iştirakleri ile bu genel şart ve koşullara atıfta bulunan diğer bağlı şirketlerin, bundan böyle birlikte "VBA" olarak anılacaktır, tüm fiyat teklifleri, teklifleri ve sözleşmeleri için geçerlidir.

1.2. VBA'nın karşı tarafı bu genel hüküm ve koşullarda 'müşteri' olarak anılacaktır.

1.3. Müşteri, VBA ile bu koşullar temelinde bir sözleşme imzaladığında veya başka bir şekilde bu koşullardan haberdar olduğunda ya da makul olarak haberdar olduğu varsayıldığında, bu koşullar, söz konusu sözleşmenin imzalanması sırasında bu koşulların uygulanabilir olduğu açıkça beyan edilmemiş veya bunlara atıfta bulunulmamış olsa bile, bu durum nedeniyle VBA ile imzalanacak sonraki her sözleşme için geçerli olacaktır.

1.4. Bu genel hüküm ve koşulların Felemenkçe metni ile tercümeleri arasında çelişki olması durumunda, Felemenkçe metin her zaman geçerli olacaktır.

1.5. Müşteri ile VBA arasında akdedilen sözleşmenin içeriği ile bu genel hüküm ve koşullar arasında çelişki olması durumunda, sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

1.6. VBA tarafından tanımlanan koşullardan herhangi birinden sapılmasına yalnızca bunun VBA tarafından yazılı olarak onaylanması halinde ve bu kapsamda izin verilir.

1.7. Müşteri VBA ile bir sözleşme imzalayarak, adı ne olursa olsun kendisi tarafından tanımlanan tüm koşullardan feragat eder, böylece VBA ile yapılan tüm sözleşmeler, yalnızca VBA tarafından tanımlanan koşullara tabi olur.

1.8. Bu koşullarda yazılı olarak yapılan iletişimler faks, e-posta veya diğer elektronik ortamlarla gönderilenleri de içerecek şekilde anlaşılır.

1.9. VBA, bu genel hüküm ve koşulları değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri, VBA'nın söz konusu değişikliği yazılı olarak bildirmesinden itibaren yedi gün içinde itirazlarını VBA'ya yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu genel hüküm ve koşullarda yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmiş sayılır.


Madde 2: Fiyat teklifleri ve onaylar
2.1. VBA tarafından yapılan tüm teklifler ve fiyat teklifleri, aksi açıkça belirtilmedikçe, yükümlülük altına girmeden yapılır ve ara fiyat değişikliklerine tabidir. VBA, bir teklif müşteri tarafından kabul edildikten sonra bile tekliflerini ve fiyat tekliflerini herhangi bir zamanda geri çekebilir.

2.2. VBA tarafından ürünleri ve/veya hizmetleriyle ilgili olarak verilen tüm beyanlar ve/veya spesifikasyonlar (resimler, çizimler, kılavuzlar, web sitesi vb.) iyi niyetle yapılmıştır, ancak bağlayıcı değildir. VBA, her türlü ve her kapsamda farklılık ve/veya değişiklik yapma hakkını açıkça saklı tutar.

2.3. Teklifte belirtilen fiyatlar Varsseveld'de (EXW, Incoterms® 2020) fabrika teslim fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV ve diğer yasal vergiler, nakliye, sigorta, paketleme ve montaj masrafları dahil değildir.

2.4. Müşterinin teklifi kabul etmemesi halinde, VBA, teklifin yapılması için gerekli olan tüm makul masrafları müşteriden talep etme hakkına sahiptir.

2.5. VBA, müşterinin siparişini yazılı olarak kabul ettiğinde bir anlaşma yapılır. Bu sözleşmeye yapılan eklemeler ve/veya değişiklikler, yalnızca VBA tarafından yazılı olarak onaylandığı takdirde geçerlidir.


Madde 3: Fikri mülkiyet hakları
3.1. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, VBA tarafından yapılan teklifler, tavsiyeler, tasarımlar, çizimler, (test) modeller, numuneler, örnekler, yazılım, malzemeler vb. dahil sağlanan ürünlerle ilgili telif hakları, ticari marka hakları, patent hakları ve komşu haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla fikri mülkiyet ve benzer haklar yalnızca VBA'ya aittir.

3.2. VBA ile müşteri arasındaki sözleşmenin yürütülmesi sırasında fikri mülkiyet hakları ortaya çıkarsa, telif hakkı dahil fikri mülkiyet hakları VBA'ya ait olacaktır. Fikri mülkiyet haklarının yasalar uyarınca müşteride kalması durumunda, müşteri bu fikri mülkiyet haklarını önceden VBA'ya devreder ve gerekirse müşteri bu devirde iş birliği yapar ve ayrıca VBA'nın söz konusu fikri mülkiyet haklarının VBA'da kalmasını sağlamak amacıyla gerekli her şeyi yapabilmesi için önceden gayri kabili rücu bir vekaletname verir. Yasaların izin verdiği ölçüde müşteri, müşteride kalmaya devam eden tüm bireysel haklardan feragat eder veya iş yaparken bu bireysel hakları kullanmamayı taahhüt eder.

3.3. Madde 3.1'de atıfta bulunulan bilgilere ilişkin haklar, bunların üretim maliyetlerinin müşteriden tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın VBA'nın mülkiyetinde kalacaktır. Bu bilgiler, VBA'nın önceden açık yazılı izni alınmadan kopyalanamaz, kullanılamaz veya üçüncü taraflara gösterilemez.

3.4. Madde 3.1'de atıfta bulunulduğu üzere müşteriye sağlanan bilgiler, ilk talepte VBA tarafından öngörülen süre içinde iade edilecektir.

3.5. Müşteri, üçüncü tarafların VBA'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin farkına varır varmaz VBA'yı derhal bilgilendirecektir.

3.6. VBA müşteriye bir kullanım hakkı verirse, bu her zaman kararlaştırılan kullanımla sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans temelinde olacaktır. Önceden kararlaştırılmış bir kullanım süresinin olmaması durumunda, VBA'nın fikri mülkiyet haklarını kullanma hakkı her durumda VBA ile müşteri arasındaki sözleşmenin süresi veya müşterinin VBA'dan ürün satın aldığı süre ile sınırlı olacaktır. VBA tarafından verilen bir lisans, VBA'nın müşteriye herhangi bir tazminat verme yükümlülüğü olmaksızın, herhangi bir zamanda derhal geçerli olmak üzere feshedilebilir.

3.7. VBA ile müşteri arasında uzun vadeli bir ticari ilişkinin iptali, feshi veya sona ermesinin ardından müşteri, VBA'nın ilk talebi doğrultusunda, müşteri ile VBA arasında iş yapma sürecinde hiçbir ticari bağın kurulmamasını sağlamak için gerekli adımları atacaktır. Müşteri aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu amaçla gerekli tüm eylemleri gerçekleştirecektir:

a) Müşterinin alan adı gibi yerlerde ticari işlem yaparken VBA'nın farklılaştırıcılarının kullanımına son vermek;
b) VBA farklılaştırıcısı içeren tüm alan adlarını, ticari adları veya marka adlarını kullanmayı durdurmak ve VBA'ya devretmek;
c) VBA'nın farklılaştırıcısı ile aynı olan farklılaştırıcıların kullanılması gibi kafa karıştırıcı reklam mesajlarından kaçınmak;
d) Üzerinde VBA'nın farklılaştırıcısı olan malların, müşterinin bu malları VBA'dan satın aldığı fiyattan teslim etmek.

3.8. Madde 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ve 3.7'nin ihlali durumunda müşteri, VBA'nın faiz ve masraflarla birlikte tam tazminat talep etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ihlal için VBA'ya 50.000,00 € ceza ödemekle yükümlü olacaktır. Ödenen veya ödenmesi gereken herhangi bir ceza, faiz ve masraflarla birlikte ödenmesi gereken herhangi bir tazminattan düşülmeyecektir. VBA ve müşteri işbu belge ile Medeni Kanun'un 92. maddesinin (2) 6. fıkrası hükümlerinden açıkça feragat etmektedir.


Madde 4: Tavsiyeler, tasarımlar ve malzemeler
4.1. Doğrudan siparişle ilgili değilse, müşteri VBA'dan aldığı tavsiye ve bilgilerle ilgili herhangi bir hak elde edemez.

4.2. Müşterinin VBA'ya bilgi, çizim, tasarım vb. sağladığı ve/veya malzeme vb. önerdiği durumlarda, VBA bunların doğruluğuna güvenebilir ve teklifini ve faaliyetlerini bu temelde yürütür. Müşteri, siparişin doğru bir şekilde tamamlanması için gerekli olan ve müşteri tarafından veya müşteri adına VBA'ya sağlanan bilgi veya verilerin hem zamanında sağlanmasından hem de doğruluğundan sorumludur.

4.3. Müşteri, VBA'yı müşteri tarafından veya müşteri adına sağlanan çizimlerin, hesaplamaların, tasarımların, malzemelerin, numunelerin, modellerin vb. kullanımıyla ilgili olarak üçüncü tarafların herhangi bir talebinden beri kılar.

4.4. Müşteri, masrafları kendisine ait olmak üzere, VBA'nın kullanmayı planladığı malzemeleri işlem görmeden önce inceleyebilir (veya inceletebilir). Sonuç olarak VBA herhangi bir zarara uğrarsa, masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.

4.5. Müşteri, ambalaj, etiketleme, talimatlar ve kullanım kılavuzları da dahil sipariş edilen veya edilecek malların müşterinin ülkesinin tüm gereksinimlerini karşılamasını sağlayacaktır. Müşterinin sipariş edilen veya edilecek malları teslim almadan önce izin alması gerekiyorsa ve gerektiği sürece, müşteri bunları almaktan kendisi sorumlu olacaktır.


Madde 5: Numuneler, modeller ve örnekler
5.1. VBA'nın bir model, numune veya örnek sunduğu veya sağladığı durumlarda, bu her zaman gösterme amaçlı olacaktır: Teslimatın sunulan veya sağlanan model, numune veya örneğe uygun olacağı açıkça belirtilmediği sürece, teslim edilecek malların nitelikleri numune, model veya örnekten farklı olabilir.


Madde 6: Teslimat, teslimat süresi ve teslimat yöntemi
6.1. Kararlaştırılan teslimat süresi ve/veya uygulama süresi VBA tarafından yaklaşık olarak belirlenir ve yazılı olarak kararlaştırılmadıkça asla mutlak bir son tarih değildir.

6.2. VBA tarafından belirtilen teslimat süresi, siparişin tamamlanması için gereken tüm bilgilerin VBA tarafından eksiksiz olarak alındığı anda başlar.

6.3. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, belirtilen teslimat süresinin aşılması müşteriye sözleşmeyi iptal etme veya tazminat talep etme hakkı vermez. Belirtilen veya kararlaştırılan bir teslimat süresinin aşılmış olması VBA'yı temerrüde düşürmez. Teslimatın gecikmesi durumunda müşteri VBA'ya yazılı bir temerrüt bildirimi göndermelidir.

6.4. VBA, sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkan kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle artık yerine getiremeyeceği en geç veya diğer teslimat sürelerine uymak zorunda değildir. VBA, tarafların anlaşmanın içeriğinde veya kapsamında bir değişik yapılması konusunda mutabık kaldığı durumlarda en geç veya başka bir teslim süresine uymakla yükümlü değildir. VBA, kendisinden talep edilen hizmet(ler)i parça parça yerine getirme hakkına sahiptir.

6.5. Kararlaştırılan teslimat süresinin ve/veya uygulama süresinin aşılması, yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, hiçbir koşulda müşteriye veya üçüncü bir tarafa tazminat talep etme hakkı vermez.

6.6. Teslimatlar EXW (fabrika teslim) Incoterms® 2020, Frankenweg 3, (7051 HV) Varsseveld, Hollanda adresinde yapılacaktır.

6.7. Taraflar, genel hüküm ve koşullarda belirtilenin aksine, malların taşıma ücreti ödenerek satılması konusunda anlaşırlarsa, mallar her zaman VBA tarafından seçilen bir taşıma aracı kullanılarak masrafları ve riski müşteriye ait olmak üzere taşınır. Seçilen ulaşım aracındaki gecikmeler VBA'yı farklı bir ulaşım aracı kullanmak zorunda bırakmaz.

6.8. Nakliye belgesi veya makbuz üzerinde herhangi bir yorum yapılmaksızın malların taşıyıcı tarafından kabul edilmesi, paketin iyi durumda olduğunun kanıtıdır.


Madde 7: Risk transferi
7.1. Satın alınan malın riski teslimat anında müşteriye geçer.

7.2. Madde 6.6'ya bakılmaksızın, müşteri ve VBA, VBA'nın nakliyeyi ayarlaması konusunda yazılı olarak anlaşabilir. Böyle bir durumda, depolama, yükleme, nakliye ve boşaltma riski müşteriye aittir.


Madde 8: Fiyat ve fiyatlandırma
8.1. Tüm fiyatlar KDV hariç Euro cinsinden ve EXW (fabrika teslim) teslimatı baz alınarak belirtilmiştir.

8.2. Sözleşme akdedildikten sonra malzeme fiyatları, ham maddeler, ücretler, sigorta primleri, vergiler, ithalat vergileri, döviz kurları ve fiyatı belirleyen diğer faktörler artarsa ve sözleşmenin ifası henüz tamamlanmamışsa, VBA satın alma fiyatını buna göre artırma hakkına sahip olacaktır.

8.3. VBA hiçbir zaman müşteriyle yapılan önceki anlaşmalarda belirlenen fiyatlarla sipariş kabul etmek zorunda değildir.

8.4. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, malların fiyatı malların montajıyla ilgili masrafları içermez.

8.5. Müşteri Madde 8.2'de atıfta bulunulan fiyat artışını, anaparanın veya kararlaştırılan bir sonraki taksitin ödenmesiyle eş zamanlı olarak ödemekle yükümlüdür.


Madde 9: İfanın imkansızlığı
9.1. VBA, sözleşmenin akdedildiği tarihte öngörülemeyen ve kendi kontrolü dışında olan koşullar nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin geçici olarak engellenmesi halinde yükümlülüklerinin ifasını askıya alma hakkına sahiptir.

9.2. VBA tarafından öngörülemeyen ve VBA'nın kontrolü dışında olan durumlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, VBA'nın tedarikçilerinin ve/veya taşeronlarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya zamanında yerine getirmemesi, hava koşulları, depremler, yangın, araçların kaybolması veya çalınması, işlenecek malzemelerin kaybolması, ablukalar, grevler veya iş durdurmaları ve ithalat ve ticaret kısıtlamaları sayılabilir.

9.3. Geçici imkansızlığın altı aydan fazla sürmesi halinde VBA artık yükümlülüklerinin ifasını askıya alma hakkına sahip olmayacaktır. Sözleşme ancak bu süre geçtikten sonra ve yalnızca yükümlülüklerin yazılı bir beyanla yerine getirilmeyen kısmı için feshedilebilir. Bu durumda taraflar, fesih nedeniyle uğradıkları veya uğrayacakları zararın tazminine hak kazanmazlar.


Madde 10: Garanti
10.1. VBA müşteriye, tedarik edilen malın montaj talimatlarına ve kullanım ve bakım talimatlarına uygun şekilde normal kullanıma tabi olarak, tedarik sırasında ve Madde 10.2'de tanımlanan garanti süresi boyunca malzeme ve üretim kusurlarından muaf olduğunu garanti eder. VBA, VBA ürünlerinin gerçek hizmet ömrünü asla garanti edemez.

10.2. Garanti süresi aşağıda belirtildiği gibidir:

a. Ürün, VBA'nın "yolları bozuk olan ülkeler" listesinde yer alan bir ülke için tasarlanmışsa: Bir yıl. Yolları bozuk olan bir ülke için tedarik edilen bir ürünle, montajdan sonra 75.000 km veya daha fazla yol katedilirse, bu normal aşınma ve yıpranma olarak sayılır ve garantiyi geçersiz kılar. "Yolları bozuk olan ülkelerin" listesini VBA'nın web sitesinde bulabilirsiniz: www.vbairsuspension.com.

b. Diğer tüm durumlarda: İki yıl. Tedarik edilen ürünle montajdan 150.000 km veya daha fazla yol katedilirse, bu durum normal aşınma ve yıpranma olarak kabul edilir ve garantiyi geçersiz kılar.
10.3. Garanti süresi fatura tarihinden itibaren başlar. Tedarik edilen ürünün VBA araç siciline kaydedilmesi gerekiyorsa garanti süresi, tescil tarihinden itibaren başlar. Zorunlu olması halinde, kayıt işlemi sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç altı ay içinde yapılmalıdır; aksi takdirde garanti geçersiz olacaktır. Garanti süresi, yedek parça temini veya garanti süresi içinde yapılan onarımlar nedeniyle uzatılamaz.

10.4. Müşteri bir garanti talebinde bulunmak isterse, aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır, aksi takdirde garanti geçersiz olur:

a) Bildirim üzerine, eksiksiz doldurulmuş bir garanti talep formu ("W3"), aracın kilometre/mil durumunun fotoğrafı, satın alma makbuzunun bir kopyası ve araç ruhsatı ibraz edilmeli;
b) kayıt gerektiren ürünler için garanti kaydı zamanında yapılmış olmalı;
c) ürünün yetkili bir VBA iş ortağından satın alındığı ve monte edildiği belgelenmelidir.

10.5. Bunun dışındaki koşullar, sınırlamalar ve istisnalar Ek A Garanti Şartları ve Koşullarında belirtilmiştir.

10.6. VBA tarafından tedarik edilen ve garanti talebinde bulunulan üründe VBA'nın önceden bilgisi ve açık onayı olmaksızın değişiklik yapılması halinde garanti her durumda geçersiz olur.

10.7. Tedarik sırasında yeni olmayan ürünler veya VBA tarafından belirtilmeyen veya sağlanmayan ürünler veya malzemeler için garanti verilmez.

10.8. Garanti, yalnızca tedarik edilen üründe tespit edilen kusurların garanti süresi içinde ücretsiz olarak giderilmesini kapsar. Yedek araç, seyahat veya konaklama masrafları gibi ikincil masraflar geri ödenmez. VBA'nın görüşüne göre, mallar artık tamir edilemiyorsa ve/veya tamir masrafları malların değeriyle orantısızsa, VBA malları değiştirme hakkına sahip olur. Arızalı ürünler VBA tarafından onarılamaz veya değiştirilemezse, ürünler VBA'nın herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın satın alma fiyatının iadesi karşılığında geri alınır.

10.9 VBA'nın görüşüne göre, garanti kapsamında yapılan bir talep meşru ise VBA, bu amaçla VBA tarafından tanımlanan ve VBA'nın web sitesinde bulunabilecek bir tablo temelinde bir garanti değerlendirmesinin masraflarını karşılayacaktır: www.vbairsuspension.com. VBA'nın görüşüne göre, garanti kapsamındaki bir talep meşru değilse, müşteri garanti değerlendirmesi masraflarını VBA'ya geri ödemekle yükümlü olacaktır.

10.10 Yukarıda açıklanan garanti doğrudan VBA ile müşteri arasında geçerlidir. Müşterinin ürünü ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak yeniden satması, kullanması veya monte etmesi halinde, ilgili garantiler sonraki son kullanıcıya devredilir. Bununla birlikte, garantiler yalnızca son kullanıcı adına müşteri tarafından talep edilebilir.

10.11. Yukarıda açıklanan garanti, VBA'nın standart garanti politikasını ifade eder. Tedarik edilen ürün özel garanti koşullarına sahipse, özel garanti koşulları standart garanti politikasının yerini alır.


Madde 11: Sorumluluk
11.1. VBA'nın Madde 10'da belirtilen garanti kapsamındaki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, VBA, VBA ile yapılan bir anlaşma, VBA'nın bir hatası, kusuru veya ihmali, VBA tarafından tedarik edilen, onarılan veya işlenen bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan ya da herhangi bir (başka) nedenle müşteri veya üçüncü bir tarafın uğradığı, adı ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi hiçbir hasardan sorumlu değildir:

a) VBA bu konudaki zararlar için sigortalıdır ve sigorta şirketi tazminat talebini öder; bu durumda, toplam sorumluluk her zaman söz konusu durumda sigorta poliçesi kapsamında ödenen miktarla sınırlıdır;

b) müşteri veya ilgili üçüncü taraf, zararın VBA'nın bir veya daha fazla yöneticisinin kasıt veya ağır ihmalinden kaynaklandığını gösterebilir.

11.2. Madde 11.1'de açıklanan sorumluluk sınırlamasının yasal olarak desteklenemeyeceğinin tespit edilmesi halinde, VBA tarafından ödenecek tazminat - cezalar dahil - hiçbir zaman müşterinin tazminat talebinin ilgili olduğu sipariş veya sözleşme kapsamında KDV hariç olmak üzere VBA'ya ödediği veya borçlu olduğu tutardan yüksek olmayacaktır/olamaz.

Bununla birlikte her durumda, VBA'nın kar kaybı, ürünlerin değerinin düşmesi, iş kesintisi veya tasarruf kaybı dahil dolaylı zararlardan asla sorumlu olmadığı kabul edilir.

11.3. VBA'nın bu madde hükümlerine başvurma hakkına sahip olduğu tüm durumlarda, dava edilen herhangi bir çalışan(lar) da, sanki bu madde hükümleri ilgili çalışan(lar) için belirlenmiş gibi, aynı şekilde bu hükümlere başvurabilir.

11.4. Müşteri ilk talepte, bu koşullar altında sorumluluğun hariç tutulduğu herhangi bir eylemle ilgili olarak üçüncü tarafların VBA'ya karşı tüm taleplerinden VBA'yı tamamen muaf tutacaktır.

11.5. Müşteri, koşullara göre kendisinden makul olarak talep edilemediği sürece, VBA'nın sorumlu olduğu bir eksikliği karşılıklı anlaşmayla düzeltme veya bu eksiklikten kaynaklanan hasarı makul bir süre içinde ve masrafları VBA'ya ait olmak üzere azaltma veya ortadan kaldırma fırsatını VBA'ya tanımakla yükümlüdür.

11.6. Müşterinin tazminat hakkı, sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini azaltmaz.


Madde 12: Şikayetler
12.1. Müşteri, teslimat sırasında veya hemen sonrasında, teslim edilen malların sözleşmeye uygunluğunu kontrol etmek, özellikle sağlamlık, bütünlük ve eksiksizlik açısından ürünleri incelemek ve VBA tarafından gönderilen ekteki ambalaj listesine dayanarak tüm parçaların teslim edildiğinden emin olmak zorundadır. Müşteri, tespit edilen kusurları, eksiklikleri ve/veya ihmalleri derhal ve her halükarda teslimattan sonraki 24 saat içinde VBA'ya yazılı olarak bildirmelidir; aksi takdirde bu konuda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

12.2. Kusurlar ve/veya kalite farklılıkları, ilk denetim sırasında mevcut olmadıkları ve tespit edilemedikleri için daha sonra ortaya çıkarsa, bu kusurlar ve/veya kalite farklılıkları, kusurların ortaya çıkmasından hemen sonra ve her halükarda on iş günü içinde VBA'ya yazılı olarak bildirilmelidir. Uygunsuzluktan kaynaklanan tüm talepler, fatura tarihinden itibaren bir yıl sonra zaman aşımına uğrar.

12.3. Herhangi bir şikayetin gönderilmesinden sonra, müşteri şikayete konu olan malları kullanamaz, karıştıramaz veya işleyemez. Söz konusu mallar bu amaca uygun bir yerde tutulmalı ve saklanmalıdır. VBA'ya istediği zaman bu yere erişim izni verilecektir.

12.4. Müşteri, bu madde uyarınca şikayetini zamanında bildirmemiş ve/veya bu maddenin diğer gerekliliklerine uymamışsa, müşteri artık teslim edilen malların sözleşmeye uygun olmadığını iddia edemez.

12.5. Şikayet konusu olan mallar, VBA'nın ilk talebi üzerine geri gönderilmelidir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, mallar masrafları ve riski müşteriye ait olmak üzere iade edilir.

12.6. Teslim edilen mallar veya yapılan işler veya sunulan hizmetlerle ilgili şikayetler, müşterinin geçmiş veya gelecekteki mal veya hizmet teslimatlarıyla ilgili yükümlülüklerini etkilemez ve müşteriye VBA'nın taleplerini ödememe hakkı vermez.


Madde 13: Müşterinin yükümlülükleri
13.1. Müşteri, VBA tarafından müşteriye tedarik edilen malların nihai müşterilerinin güncel bir listesini sağlayacaktır. Listede en azından şu bilgiler yer almalıdır: Müşteri adı, adresi ve ikametgahı, her bir ürünün şasi numarası ve ürünün nihai müşteriye teslim edildiği tarih dahil müşterilere teslim edilen malların bir açıklaması ve ürünün müşteri tarafından hangi amaçla satın alındığı belirtilmelidir.

13.2. Müşteri, Madde 13.1'de belirtilen listeyi ilk talepte VBA'ya sunacaktır.

13.3. Geri çağırma aksiyonu durumunda müşteri, VBA talimatlarını izleyerek tam iş birliği yapacaktır. Bu bağlamda müşteri tarafından karşılanan tek maliyet, personel ve kaynakların kullanımı sonucunda ortaya çıkan maliyetlerdir.

13.4. Müşterinin bu Madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu nedenle VBA'nın zarara uğraması halinde, VBA müşteriden tazminat talep etme hakkına sahip olur.


Madde 14: Teslim alınmamış ürünler
14.1. Teslimat süresi sona erdikten sonra ürün teslim alınmazsa, müşteri başka bir bildirimde bulunmaksızın temerrüde düşer. Teslim alınmayan ürünler, masrafları ve riski müşteriye ait olmak üzere depolanır. Müşteri, VBA'ya satın alma fiyatı artı faiz, (depolama) masrafları ve zararları ödemekle yükümlüdür.

14.2. Madde 14.1'de belirtilen durumlarda, VBA sözleşmeyi tamamen veya kısmen derhal geçerli olmak üzere feshetme ve malları üçüncü taraflara satma hakkına sahip olacaktır. Satış gelirleri Madde 14.1'den kaynaklanan alacaktan düşülür.


Madde 15: Fatura ve ödeme
15.1. VBA, üzerinde anlaşmaya varılan işin her kısmi teslimatından veya kısmi ifasından sonra bir fatura sunma hakkına sahiptir.

15.2. Müşteri, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, fatura edilen bedeli fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde herhangi bir kesinti, indirim veya mahsup olmaksızın ödemekle yükümlüdür. Müşteri erteleme talep etme hakkına sahip değildir.

15.3. Müşteri, fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde fatura tutarıyla ilgili herhangi bir şikayetini VBA'ya yazılı olarak bildirmelidir; bu sürenin bitiminden sonra müşteri fatura tutarını kabul etmiş sayılır.

15.4. Aşağıdaki durumlarda, ödeme talebinin tamamı, başka bir talep veya temerrüt bildirimi gerekmeksizin derhal muaccel olur:

a. müşterinin iflas etmesi veya alacaklılarından korunmak için başvuruda bulunması halinde;
b. müşterinin malları veya alacakları üzerine haciz konulması halinde;
c. müşteri (şirket) feshedilir veya tasfiye edilirse;
d. müşterinin, ister sözleşmeye dayalı ister yasal nitelikte olsun, bir veya daha fazla yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda.

15.5. Müşteri, başka herhangi bir talep veya temerrüt bildirimi gerekmeksizin, yalnızca ödeme süresinin sona ermesi nedeniyle temerrüde düşmüş olacaktır. Bu nedenle ödeme vadesinin sonu, sabit bir vade tarihidir.

15.6. Ödeme süresinin aşılması halinde, müşteri temerrüt tarihinden itibaren yasal oran üzerinden faiz öder. Bir yılın sonunda, üzerinden faiz hesaplanan tutar, o yıla ait faiz tutarı kadar artırılır.

15.7. Müşteri, önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın, kararlaştırılan ödeme süresinin sona ermesinin hemen ardından mahkeme dışı borç tahsilat masraflarını ödemekle yükümlüdür. Bu masraflar asgari 200,00 € olmak kaydıyla, ödenmemiş anapara tutarının en az %15'i kadar olacaktır. VBA'nın bir önceki maddede belirtilen yüzde ve miktarı aşan masrafların kanıtını sunması gerekir.


Madde 16: Güvenlik önlemleri
16.1. VBA, müşterinin ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için herhangi bir zamanda ön ödeme veya yeterli teminat talep edebilir veya sağlanan teminatın tamamlanmasını isteyebilir ve ancak söz konusu ödeme alındıktan veya söz konusu teminat sağlandıktan veya tamamlandıktan sonra teslimatı gerçekleştirebilir veya teslimatlara devam edebilir. Bu gecikmeden dolayı VBA'nın uğradığı zararlardan müşteri sorumludur.

16.2. Müşteri, VBA'nın avans veya teminat talebini 14 gün içinde karşılamazsa, VBA herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.


Madde 17: Mülkiyeti muhafaza kaydı ve rehin hakkı
17.1. Teslimattan sonra müşteri aşağıdaki koşulları karşılamadıkça VBA teslim edilen malların sahibi olarak kalır:

a. işbu sözleşme veya diğer benzer sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmez veya getiremeyecekse;
b. bu tür sözleşmeler kapsamında yapılan veya gelecekte yapılacak olan işler için ödeme yapmaz veya yapamayacaksa;
c. söz konusu sözleşmelerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan tazminat, ceza, faiz ve masraf gibi talepleri karşılamazsa.

17.2. VBA teslim ettiği malların mülkiyetini elinde tuttuğu sürece, müşteri bu malları normal iş akışı dışında rehin veremez veya elden çıkaramaz. Müşterinin üçüncü taraflara veresiye mal satması halinde ve sattığı ölçüde, müşteri üçüncü tarafla yaptığı sözleşmede mülkiyetin muhafazasını şart koşmalıdır.

17.3. VBA mülkiyeti muhafaza hakkını elde ettikten sonra, teslim edilen malları otomatik olarak geri alma hakkına sahip olur. Müşteri, VBA'nın bu malların bulunduğu yere girmesine izin verecektir. Geri almanın ardından müşteriye, geri alınan malların o zamanki piyasa değeri tutarında, ancak orijinal satın alma fiyatından fazla olmayan bir alacak senedi verilir. VBA, malları geri alma masraflarını ve ortaya çıkan hasarları mallar için ödenen tutardan düşecektir.

17.4. Müşterinin mülkiyetin muhafazasına tabi mallarla ilgili olarak özen yükümlülüğü vardır. Bu özen yükümlülüğü kapsamında, müşteri malları sigortalamalı ve yangın riski dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm olağan risklere karşı sigortalı halde tutmalıdır.

17.5. Teslim edilen mallar karıştırıldığı, dönüştürüldüğü veya değiştirildiği için VBA'nın mülkiyeti muhafaza hakkını kullanamaması durumunda, müşteri VBA'ya yeni oluşturulan mallar üzerinde bir rehin hakkı vermekle yükümlü olacaktır.


Madde 18: Gizlilik
18.1. VBA veya müşteri, sözleşmenin ifası sırasında diğer tarafça sağlanan kişisel verileri alır ve bu kişisel verileri işlerse, kişisel verileri uygun ve dikkatli bir şekilde işleyecek ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nden kaynaklanan yasal gerekliliklere uyacaktır.

18.2. VBA veya müşteri, Genel Veri Koruma Yönetmeliği anlamında bir işleyici olarak kabul edilirse, VBA ve müşteri, Genel Veri Koruma Yönetmeliği hükümlerine uygun bir işleme sözleşmesi yapmayı yazılı olarak kabul eder.

18.3. VBA ve müşteri, sözleşmenin ifası sırasında işlenen kişisel verilerle ilgili olarak denetim makamından veya veri sahibinden gelen herhangi bir talep ve/veya şikayeti beş (5) iş günü içinde birbirlerine bildirecektir. VBA ve müşteri, veri sahiplerinin veya denetim makamının taleplerini karşılamak için birbirleriyle iş birliği yapacaktır.

18.4. Müşteri, sözleşmenin ifası sırasında VBA tarafından yürütülen işlemler bağlamında VBA'ya uygulanan her türlü idari yaptırım, iyileştirici yaptırım ve cezai yaptırıma karşı VBA'yı tazmin eder.


Madde 19: Tazminat taleplerinin geçerlilik süresi
19.1. Bu genel hüküm ve koşullarda aksi belirtilmedikçe, müşterinin VBA'ya karşı bir sipariş veya sözleşmeden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm talepleri - kayıplar ve/veya cezalar için tazminat talepleri dahil - her durumda, talep(ler) bu süre içinde yetkili mahkemeye sevk edilmedikçe, talebin ilgili olduğu teslim edilen malların veya gerçekleştirilen hizmetlerin fatura edildiği günden itibaren bir yıl sonra sona erer.


Madde 20: Fesih
20.1. Müşteri, VBA'nın herhangi bir kusuru olmaksızın sözleşmeyi feshetmek isterse ve VBA da bu talebi kabul ederse, sözleşme karşılıklı rıza ile feshedilir. Bu durumda VBA, mali kayıp, kar kaybı ve maliyetler dahil uğradığı tüm zararları tazmin etme hakkına sahiptir.


Madde 21: Lağvetme
21.1. VBA, tedarikçisiyle olan sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi veya kendisi veya tedarikçisi tarafından başka herhangi bir nedenle ifa edilmemesi durumunda, VBA'nın siparişi karşılayabilmek için doğru malzemelere, ambalaja vb. sahip olmaması sonucunda müşteriyle olan sözleşmenin tamamını veya bir kısmını feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, VBA yalnızca kendisi tarafından tahsil edilen satın alma fiyatını, işbu sözleşme kapsamında kendisine halihazırda teslim edilmiş olan herhangi bir malın müşteri tarafından iade edilmesine karşılık alacak olarak kaydetmekle veya tazmin etmekle yükümlü olacaktır.


Madde 22: Son kullanıcı beyanı
22.1. Müşteri, (i) ambargolar ve diğer yaptırımlar dahil tüm Hollanda, AB ve BM ihracat kontrol düzenlemelerine ve (ii) Hollanda, AB veya BM'nin aynı ülkelerle ilgili benzer düzenlemeleri yürürlüğe koyduğu ölçüde, ambargolar ve diğer yaptırımlar dahil tüm diğer yabancı ihracat kontrol düzenlemelerine uyacağını beyan ve garanti eder. Müşteri VBA'dan satın aldığı ürünleri, VBA müşteriye önceden yazılı onay vermediği sürece, bu ülkelerdeki gerçek kişilere ve tüzel kişilere tedarik etmemeli veya bu ülkelerde kullanmamalıdır.

22.2. Madde 22.1 ve 22.3'ün ihlali durumunda müşteri, VBA'nın faiz ve masraflarla birlikte tam tazminat talep etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ihlal için VBA'ya 100.000,00 € ceza ödemekle yükümlü olacaktır. Ödenen veya ödenmesi gereken herhangi bir ceza, faiz ve masraflarla birlikte ödenmesi gereken herhangi bir tazminattan düşülmeyecektir. VBA ve müşteri işbu belge ile Medeni Kanun'un 92. maddesinin (2) 6. fıkrası hükümlerinden açıkça feragat etmektedir. VBA ayrıca, uygun olduğu durumlarda, müşterinin şimdi veya gelecekte uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumlu olmaksızın, VBA'nın yukarıda belirtilen cezanın tamamını talep etme hakkına ve VBA'nın şimdi veya gelecekte uğrayacağı her türlü zarara halel getirmeksizin sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahip olacaktır.

22.3. Müşteri ayrıca VBA adına, her ne sebeple olursa olsun VBA'dan satın aldığı malları tedarik ettiği müşterilerine bu Madde 22'den kaynaklanan tüm yükümlülükleri uygulamayı taahhüt eder.


Madde 23: Gizlilik
23.1. Müşteri, bu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin imzalanması veya ifası yoluyla haberdar olduğu ve gizli olduğunu bildiği veya makul olarak varsayabileceği herhangi bir bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü bir tarafa ifşa etmeyecektir. Müşteri bu gizlilik yükümlülüğünü kendi personeline ve/veya üçüncü taraflara da uygulayacaktır. Yukarıdaki madde, ifşanın bu sözleşmenin ifası için gerekli olduğu durumlarda veya müşterinin yasal olarak ifşa etmesi gereken bilgiler söz konusu olduğunda geçerli değildir.


Madde 24: Değiştirme ve yürürlükte kalan hükümler
24.1. Bu koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde diğer hükümler yine de yürürlükte kalır. Ayrıca, bu tür geçersiz maddeler mümkün olduğunca aynı amacı taşıyan geçerli bir maddeyle değiştirilecektir.

Anlaşma her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra, doğası gereği yürürlükte kalması gereken hükümler yürürlükte kalacaktır.


Madde 25: Geçerli yasalar ve yetkili mahkemeler
25.1. VBA ile müşteri arasındaki tüm anlaşmalar Hollanda yasalarına tabidir.

25.2. Sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşmeyle bağlantılı tüm ihtilaflar münhasıran yetkili Hollanda mahkemesi olan Zutphen'deki Rechtbank Gelderland tarafından karara bağlanacaktır, ancak VBA ihtilafı başka herhangi bir yetkili mahkemeye havale etme hakkına da sahiptir.

 

Ek A Garanti Şartları ve Koşulları.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:

Genel istisnalar:

 1. Kusurlar 1. Tabloda belirtilen sınırlı kapsam sonrasında ortaya çıkmıştır. "Bileşen listesi"
 2.  VB-Airsuspension tarafından rutin bakım hizmetlerinin sıklığına ve gerekliliklerine uyulmamasından veya bu rutin bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmemesinden kaynaklandığına karar verilen kusurlar.
 3. Aşağıdakilerden kaynaklanan kusurlar:
 • Dikkatsiz kullanım.
 • Yanlış montaj.
 • Kaza.
 • Hasar.
 • Aracın ve/veya süspansiyonunun aşırı yük dahil uygunsuz kullanımı.
 • Yanlış şekilde tamamlanan onarımlar veya rutin bakım servisleri.
 • VB-Airsuspension ve/veya araç üreticisi tarafından belirtilen tolerans aralığının dışında kalan elektrik akımı ve voltaj dalgalanmaları.
 1. Orijinal olmayan VB-Airsuspension parçalarının veya VB-Airsuspension B.V. tarafından onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan kusurlar.
 2. VB-Airsuspension B.V.'nin açık yazılı onayı olmadan gerçekleştirilen herhangi bir değişiklik veya montaj.
 3. Aşağıdakilere normal maruz kalma ve kullanım sonucu meydana gelecek bozulma, lekelenme veya korozyon:
 • Kaplamalı parçalar.
 • Boya kaplamaları.
 • Kauçuk veya plastik bileşenler.
 1. Üretim veya malzeme kusurlarının doğrudan bir sonucu olmayan veya aracın ve/veya süspansiyonunun kalitesini veya işlevini etkilediği kabul edilmeyen iddia edilen kusurlar.

Bunlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Aracın ve/veya süspansiyonunun özelliklerini yansıttığı düşünülen düşük genlikli veya frekanslı aşırı sesler, tıkırtılar veya titreşimler.
 • Bu sıvıların seviyesinde kayda değer bir azalmaya neden olmayan, contalardan veya keçelerden yağların veya sıvıların hafifçe sızması/ buharlaşması.
 • Taş çarpması, çakıl veya diğer tüm darbelerden kaynaklanan korozyon veya diğer dış hasarlar.
 1. "İkincil / tali" olan ve üzerinde herhangi bir işlem veya düzeltme yapılmamış olan herhangi bir birincil hasar veya kusurun doğrudan sonucu olan hasarlar.
 2. "Normal aşınma ve yıpranma" sonucu oluşan kusurlar. "Normal aşınma ve yıpranma", kullanım sonucunda meydana gelen ve malzemede veya üretim yapısında herhangi bir kusurun görülmediği anlamına gelir.

Sınırlı garantisi olan parçalar "Çizelge 1: Bileşen listesi" tablosunda ayrıntılı olarak belirtilen sınırlı garantisi olan parçalar normalde rutin bakım hizmeti sürecinde değiştirilen veya onarılan veya VB-Airsuspension tarafından değerlendirilen bu tür bileşenlerin normal kullanım ömrünün sona erdiği sarf malzemesi / servis ve aşınma ve yıpranma kalemlerini gösterir.

 1. Garanti kapsamındaki kusurun ilk hasar belirtisinde giderilmemesi nedeniyle oluşan yüksek onarım masrafları..

Bir garanti talebi doğrudan yazılı olarak sunulmalı, ancak kusurun fark edilmesinden sonra en geç 30 gün içinde yapılmalıdır.

Çizelge 1: Bileşen listesi

Bileşen Garanti kapsamı
Havalı yaylar 24 ay / 100.000 km
Amortisör yatakları ve contalar 24 ay / 100.000 km
Kompresörler 24 ay / 300 saat
Hava valfleri (blok) 24 ay / 100.000 km
Filtreler 1.servise kadar planlı bakım
(stabilizatör) burçları 12 ay / 50.000 km
Amortisörler 24 ay / 100.000 km
Küresel mafsallar 12 ay / 50.000 km

"Yolları bozuk olan ülkeler" için sınırlı garanti kapsamı aşağıdaki durumlar için geçerlidir:

Bileşen Bileşen Garanti kapsamı
Havalı yaylar 12 ay / 50.000 km
Amortisör yatakları ve contalar 12 ay / 50.000 km
Kompresörler 12 ay / 150 saat
Hava valfleri (blok) 12 ay / 50.000 km
Filtreler 1.servise kadar planlı bakım
(stabilizatör) burçları 12 ay / 50.000 km
Amortisörler 12 ay / 50.000 km
Küresel mafsallar 12 ay / 50.000 km