VB Airsuspension
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  VB-Airsuspension B.V. en haar dochtermaatschappijen, in deze voorwaarden ieder individueel aangeduid als “VB-Airsuspension B.V.” gevestigd te Varsseveld (versie 2014), bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09151791.

Bekijk hier de Algemene levering- en betalingsvoorwaarden in pdf 
Bijlage algemene leverings- en betalingsvoorwaarden: Vastgestelde wegdekcondities door VB-Airsuspension 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VB-Airsuspension  B.V. alsmede van haar dochtervennootschappen en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader gezamenlijk aan te duiden met ‘VBA’.

1.2. De wederpartij van VBA wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘opdrachtgever’.

1.3. Indien de opdrachtgever éénmaal een overeenkomst met VBA heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met VBA te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst deze voorwaarden daarop niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, noch daarnaar is verwezen.

1.4. Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

1.5. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en VBA gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.6. Van alle door VBA gehanteerde voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover dat door VBA schriftelijk is bevestigd.

1.7. Door met VBA een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door haar gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met VBA uitsluitend de door VBA gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

1.8. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden mede begrepen per fax, e-mail of ander elektronisch medium.

1.9. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en bevestigingen

2.1. Alle door VBA gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.2 Alle opgaven en/of vermeldingen door VBA met betrekking tot haar producten en/of diensten (zoals afbeeldingen, tekeningen, instructieboekjes, website e.d.) worden naar beste weten gedaan, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door VBA uitdrukkelijk voorbehouden.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek te Varsseveld, conform de leveringsconditie “ex works” (EXW, Incoterms). De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege , kosten van vervoer, verzekering, verpakking en montage.

2.4. Als de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, heeft VBA het recht alle kosten die zij redelijkerwijs heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

2.5. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien VBA de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd. Aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door VBA schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, waaronder door VBA gedane aanbiedingen, adviezen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, monsters, voorbeelden, programmatuur, materialen enz., uitsluitend bij VBA.

3.2. De rechten op de in artikel 3.1 genoemde gegevens blijven eigendom van VBA ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VBA niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan VBA per overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,--. Deze boete kan worden gevorderd naast schadevergoeding op grond van de wet.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 3.1, op eerste verzoek binnen de door VBA gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan VBA een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,-- per dag. Deze boete kan worden gevorderd naast schadevergoeding op grond van de wet.

3.4 Op het moment dat opdrachtgever ermee bekend is dat derden inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van VBA, dient opdrachtgever VBA daar onverwijld van in kennis te stellen.

 

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van VBA krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Als opdrachtgever aan VBA gegevens, tekeningen, ontwerpen, enz. verstrekt en/of materialen enz. voorschrijft, mag VBA uitgaan van de juistheid hiervan en zal VBA haar aanbieding en werkzaamheden hierop baseren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens opdrachtgever aan VBA verstrekte inlichtingen en gegevens die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart VBA voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die VBA wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als VBA hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

4.5. Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de bestelde of nog te bestellen goederen, inclusief verpakkingsmateriaal, etikettering, handleiding, gebruiksaanwijzingen, voldoen aan alle in het land van opdrachtgever daaraan gestelde eisen. Indien en voor zover opdrachtgever over vergunningen dient te beschikken, alvorens zij de bestelde of te bestellen goederen in ontvangst kan nemen, dan dient de opdrachtgever hiervoor zelf zorg te dragen.

 

Artikel 5: Monsters, modellen en voorbeelden

5.1. Indien door VBA een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, gebeurt dat steeds bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 6: Levering, levertijd en wijze van aflevering

6.1. De overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door VBA bij benadering vastgesteld en geldt nimmer als een fatale termijn, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen.

6.2. De door VBA opgegeven levertijd gaat in op het moment dat alle gegevens die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, volledig door VBA zijn ontvangen.

6.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft overschrijding van de opgegeven levertijd opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen levertijd brengt VBA niet in verzuim. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever VBA schriftelijk in gebreke te stellen.

6.4. VBA is niet gebonden aan al dan niet uiterste levertijden die niet meer gehaald kunnen worden vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Evenmin is VBA gebonden aan een al dan niet uiterste levertijd als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen. VBA is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever of een derde in geen enkel geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 6.6. De levering vindt plaats EXW (af fabriek), Frankenweg 3 te (7051 HV) Varsseveld, Nederland, conform het daarover bepaalde in de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende versie van de Incoterms.

6.7. Indien partijen, in afwijking van hetgeen in de algemene voorwaarden is opgenomen, overeenkomen dat goederen franco worden verkocht, reizen de goederen steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever met een door VBA te kiezen vervoermiddel. Stagnatie in de gekozen wijze van vervoer verplicht VBA niet een ander vervoermiddel te gebruiken.

6.8. Het aannemen van zaken door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat was.

 

Artikel 7: Risico-overgang

7.1. Het risico van de gekochte zaken gaat op het moment van levering over op opdrachtgever.

7.2. Ongeacht het bepaalde in artikel 6.6 kunnen opdrachtgever en VBA schriftelijk overeenkomen dat VBA voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.

 

Artikel 8: Prijs en prijswijziging

8.1. Alle prijzen zijn in euro’s (tenzij anders aangegeven) exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering EXW (af fabriek).

8.2. Indien de materiaalprijzen, grondstoffen, lonen, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten, valutakoersen en andere factoren, die de prijs mede bepalen, na het sluiten van de overeenkomst een verhoging ondergaan en de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid, is VBA gerechtigd de koopprijs dienovereenkomst te verhogen.

8.3 VBA is nimmer verplicht orders te accepteren tegen in voorgaande overeenkomsten met opdrachtgever overeengekomen prijzen.

8.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvat de prijs van de goederen niet de kosten gepaard gaande met de montage van de goederen.

8.5. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in artikel 8.2 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1. VBA heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.

9.2. Onder omstandigheden die niet door VBA te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van VBA niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9.3. VBA is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden middels een schriftelijke verklaring. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Artikel 10: Garantie en samenvatting van de garantievoorwaarden (niet uitputtend)

10.1. VBA garandeert opdrachtgever dat de geleverde zaken bij normaal gebruik in overeenstemming met de bij de geleverde zaak behorende montagehandleiding en gebruiks-en onderhoudsvoorschriften op het tijdstip van levering en gedurende de garantieperiode als omschreven in art. 10.2. vrij zijn van gebreken wat betreft materialen en vervaardiging. De feitelijke levensduur van producten van VBA kan door VBA nimmer worden gegarandeerd.

10.2. De garantieperiode bedraagt:

a. indien het product is bestemd voor een land dat voorkomt op de door VBA gehanteerde lijst van zogenaamde “slecht wegdek landen”: één jaar. Indien met de geleverde zaak bestemd voor een slecht wegdek land na installatie 75.000 kilometers of meer is gereden, is sprake van normale slijtage en vervalt de garantie. Een overzicht van “slecht wegdek landen” staat opgenomen op de website van VBA: www.vbairsuspension.com;

b. in alle overige gevallen: twee jaar. Indien met de geleverde zaak na installatie 150.000 kilometers of meer is gereden, is sprake van normale slijtage en vervalt de garantie.

10.3. De garantieperiode begint op de factuurdatum. Indien bij de geleverde zaak een verplicht registratie formulier is meegeleverd (“W2 formulier”) begint de garantieperiode op het moment van registreren. Registratie dient uiterlijk een half jaar na aankoop plaats te vinden, bij gebreke waarvan de garantie vervalt. De garantieperiode wordt niet verlengd door levering van vervangingsdelen of door herstelwerkzaamheden die plaatsvinden binnen de garantieperiode.

10.4. Indien opdrachtgever een zaak in aanmerking wil brengen voor een garantiebeoordeling, dient te zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

a)            bij melding is een ingevuld garantieclaimformulier (“W3”) en een (kopie) van het aankoopbewijs en voertuigkenteken bewijs overlegd;

b)            garantie registratie heeft plaatsgevonden voor die producten waarbij bij aankoop een W2 formulier is meegeleverd;

c)             het product is aantoonbaar bij een geautoriseerde VBA-partner gekocht en ingebouwd.

10.5. Van garantie zijn uitgesloten gebreken en storingen aan de geleverde zaak als gevolg van:

a)            onjuiste installatie, onjuist gebruik of overbelasting;

b)            externe invloeden, als transportschade, een ongeval en extreme weersinvloeden;

c)             gebruik van niet-originele en/of niet door VBA vrijgegeven onderdelen;

d)            reparaties of aanpassingen welke zijn uitgevoerd door een serviceverlener die niet door VBA daartoe is geautoriseerd;

e)            normale slijtage als bedoeld in artikel 10.2;

f)             stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant van het voertuig aangegeven tolerantiebereik liggen;

g)            het niet naleven van voorgeschreven onderhoudsintervallen;

h)            een verkeerde behandeling van of onvoldoende zorg voor de zaak.

10.6. Ieder geval vervalt de garantie indien er zonder voorkennis en uitdrukkelijke toestemming van VBA modificaties zijn verricht aan de door VBA geleverde zaak ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

10.7. Geen garantie wordt gegeven op zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken of materialen die niet door VBA zijn voorgeschreven of aangeleverd.

10.8. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van de binnen de garantietermijn geconstateerde tekortkomingen. Indien naar oordeel van VBA de goederen niet meer gerepareerd kunnen worden en/of de kosten van de reparatie niet in verhouding staan tot de waarde van de zaken, is VBA gerechtigd de zaken te vervangen. Indien de defecte zaken niet door VBA kunnen worden hersteld of vervangen, worden de zaken teruggenomen onder restitutie van het aankoopbedrag, zonder dat VBA gehouden is tot enige schadevergoeding.

10.9 Indien een aanspraak uit hoofde van garantie terecht is, neemt VBA de kosten die gepaard gaan met een garantiebeoordeling voor haar rekening op basis van een daartoe door VBA vastgestelde tabel, zoals opgenomen op de website van VBA: www.vbairsuspension.com.

10.10 De garantie zoals beschreven in het voorgaande geldt rechtstreeks tussen VBA en opdrachtgever. Indien opdrachtgever de zaak in bedrijfsmatige zin doorverkoopt, toepast of installeert, gaan de onderhavige garanties over op de opvolgend eindgebruiker, maar dit laat onverlet dat de garanties uitsluitend kunnen worden ingeroepen door opdrachtgever namens de eindgebruiker.

10.10. De garantie zoals beschreven in het voorgaande betreft het standaardgarantiebeleid van VBA. Indien bij de geleverde zaak specifieke garantievoorwaarden zijn meegeleverd, vervangen de specifieke garantievoorwaarden het standaardgarantiebeleid.

 

 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Onverminderd de verplichtingen van VBA uit hoofde van de in artikel 10 genoemde garantie, is VBA niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die opdrachtgever of een derde lijdt in verband met, of voortvloeiende uit een met VBA aangegane overeenkomst, fout, tekortkoming of verzuim van VBA, een door VBA geleverd, hersteld of bewerkt goed of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

a) VBA terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

b) opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van VBA.

11.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in artikel 11.1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de door VBA te betalen schadevergoeding –inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan VBA heeft betaald, c.q. verschuldigd is.

In alle gevallen geldt echter dat VBA nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade waaronder begrepen gederfde winst, waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen.

11.3. In alle gevallen waarin VBA een beroep toekomt op het in dit artikel bepaalde, kunnen eventuele aangesproken werknemers(s) daarop eveneens een beroep doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

11.4. Opdrachtgever zal VBA op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op VBA terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

11.5. Opdrachtgever is verplicht, tenzij dit gegeven de omstandigheden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg VBA de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn op kosten van VBA de tekortkoming waarvoor VBA aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

11.6. Het recht van opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.

 

Artikel 12: Klachten

12.1. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt, de zaken met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken en aan de hand van de VBA meegestuurde paklijst te controleren of alle onderdelen geleverd zijn. Geconstateerde gebreken, tekortkomingen en/of onvolledigheden, dient de opdrachtgever op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid ter zake, terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk aan VBA te melden.

12.2. Indien er op een later moment gebreken en/of kwaliteitsverschillen aan het licht komen omdat deze tijdens de eerste controle nog niet aanwezig waren en vastgesteld konden worden, dienen deze gebreken en/of kwaliteitsverschillen onverwijld na constatering van de gebreken, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, schriftelijk aan VB te worden medegedeeld. Iedere aanspraak wegens non-conformiteit vervalt in ieder geval na verloop van twee jaren na de factuurdatum van de levering.

12.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om goederen waarover is geklaagd, na reclamatie(s) te gebruiken, te vermengen of te bewerken. De betreffende goederen dienen op een daarvoor geschikte plaats te worden bewaard en opgeslagen. Aan VBA zal op ieder moment toegang tot voormelde plaats dienen te worden gegeven.

12.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig conform dit artikel heeft geklaagd en/of niet heeft gehandeld conform de overige voorschriften zoals deze volgen uit dit artikel, kan de opdrachtgever zich er niet meer op beroepen dat hetgeen is (af)geleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst.

12.5 Goederen waarover geklaagd is, dienen op eerste verzoek van VBA aan haar te worden geretourneerd. Deze retourzending geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.6 Klachten betreffende geleverde goederen c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloeden niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van VBA op te schorten.

 

Artikel 13: Verplichtingen opdrachtgever

13.1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een geactualiseerd bestand van de uiteindelijke afnemers van de door VBA aan opdrachtgever geleverde zaken. Dat bestand bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats van die afnemers, een omschrijving van de aan die afnemers geleverde zaken, met inbegrip van het chassisnummer van iedere zaak en de datum waarop de zaak aan de uiteindelijke afnemer is geleverd, alsmede vermelding van het doel waarmee de zaak door de afnemer is aangeschaft.

13.2. De opdrachtgever stelt op eerste verzoek het in artikel 13.1. bedoelde bestand aan VBA ter beschikking.

13.3. Ingeval van een terugroepactie verleent opdrachtgever alle medewerking om de aanwijzingen van VBA op te volgen. Voor rekening van opdrachtgever komen enkel de kosten die in dat kader zijn gemoeid met de inzet van personeel van de opdrachtgever en zijn bedrijfsmiddelen.

13.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt en VBA lijdt daardoor schade, heeft VBA aanspraak op vergoeding van die schade op de opdrachtgever.

 

Artikel 14: Niet afgenomen zaken

14.1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, verkeert opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. De opdrachtgever blijft de koopprijs inclusief rente, (opslag)kosten en schade verschuldigd aan VBA.

14.2. In de in artikel 14.1 genoemde gevallen, is VBA gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de goederen aan derden te verkopen. De verkoopopbrengst wordt in minder gebracht op de vordering voortvloeiende uit artikel 14.1.

 

Artikel 15: Facturering en betaling

15.1. VBA is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

15.2. De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15.3. Klachten over het factuurbedrag dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan VBA kenbaar te maken, na ommekomst van welke termijn de opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met het factuurbedrag.

15.4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist als:

a. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

b. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

c. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

d. opdrachtgever een of meer verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomt dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

15.5 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

15.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

15.7. Opdrachtgever is de buitengerechtelijke incassokosten direct na het vervallen van de afgesproken betaaltermijn verschuldigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,00. VBA is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

 

Artikel 16: Zekerheidstelling

16.1. VBA is te allen tijde gerechtigd om de vooruitbetaling of voldoende zekerheid tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, of het aanvullen van gestelde zekerheid te verlangen en eerst te leveren of met leveringen voort te gaan nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door VBA door deze vertraging te lijden schade.

16.2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van VBA tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is VBA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

17.1. Na levering blijft VBA eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.2. Zolang er op door VBA geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze zaken buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Indien en voor zover opdrachtgever de goederen op krediet verkoopt aan derden, dan dient opdrachtgever in de overeenkomst met die derde een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

17.3. Nadat VBA haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde goederen eigenmachtig terughalen. Opdrachtgever staat VBA toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Na terugneming zal opdrachtgever een creditnota ontvangen ter hoogte van de op dat moment geldende marktwaarde van de teruggenomen goederen, waarbij als maximum de originele koopprijs geldt. Bij de creditering van de goederen zullen de kosten verband houdende met het terugnemen van de goederen en de daardoor geleden schade door VBA worden verrekend.

17.4. De opdrachtgever heeft een zorgplicht met betrekking tot de goederen vallende onder het eigendomsvoorbehoud. Opdrachtgever dient in het kader van deze zorgplicht de goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle gebruikelijke gevaren, waaronder, doch niet uitsluitend, brandgevaar.

17.5. Als VBA geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan VBA te verpanden.

 

Artikel 18: Verval vorderingsrechten

18.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens VBA uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht            -waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval twee jaar na de dag waarop het betreffende geleverde goed of de verrichte werkzaamheid waarmee de vordering verband houdt aan opdrachtgever is gefactureerd tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

 

Artikel 19: Beëindiging

19.1. Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van VBA en VBA hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. VBA heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 20: Ontbinding

20.1. VBA is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overeenkomst met haar leverancier om welke reden dan ook wordt ontbonden of om andere reden niet door haar of haar toeleverancier wordt uitgevoerd, met als gevolg dat VBA niet over het juiste materiaal, verpakking etc. beschikt om de opdracht te kunnen uitvoeren. In dat geval is VBA slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening gebrachte koopprijs onder teruggave door de opdrachtgever, voor zover van toepassing, van het aan haar uit hoofde van die overeenkomst reeds geleverde.

 

Artikel 21: Geheimhouding

21.1. De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. Opdrachtgever zal deze geheimhoudingsplicht ook van haar personeel en/of derden bedingen. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

 

Artikel 22: Conversie en bepalingen die van kracht blijven

22.1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

 

Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1. Op alle overeenkomsten tussen VBA en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

23.2. Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter te Zutphen, met dien verstande dat VBA ook bevoegd

Victor Benno